خرید خودرو

C Free-IMG

فیات سی ینا مدل 1389 40,000,000 صفر کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
فیات سی ینا مدل 1388 25,000,000 195,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فیات سی ینا مدل 1388 22,500,000 74,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
فیات 124 مدل 1976 توافقی 137 کیلومتر ، مسی ، گیربکس دستی
فیات سی ینا مدل 1388 26,000,000 180,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

فیات سی ینا مدل 1388 26,000,000 133,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فیات سی ینا مدل 1388 20,000,000 171,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی