خرید خودرو

C Free-IMG

فولکس واگن گل مدل 1384 16,000,000 152,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 16,000,000 134,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 17,500,000 135 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 17,500,000 140,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 14,500,000 250,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 16,500,000 240,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1386 20,000,000 145 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 24,500,000 13,500 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 23,000,000 120,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 15,500,000 250,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 16,000,000 252,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1388 29,000,000 88,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 22,400,000 140,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 28,000,000 66,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 15,800,000 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 16,000,000 140,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1386 22,700,000 95,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 15,200,000 155,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها