خرید خودرو

C Free-IMG

سیناد 2 مدل 1383 12,600,000 100 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیناد 2 مدل 1381 12,000,000 230,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
سیناد 2 مدل 1381 12,000,000 230,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
سیناد 2 مدل 1381 12,000,000 0 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
سیناد 2 مدل 1381 12,000,000 27,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
سیناد 2 مدل 1383 11,600,000 245,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
سیناد 2 مدل 1383 11,500,000 245,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
سیناد 1 مدل 1383 9,650,000 300 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
سیناد 1 مدل 1383 8,500,000 200,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

سیناد 2 مدل 1383 11,000,000 250,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی

G Sold-Free-IMG

سیناد 2 مدل 1383 10,000,000 123 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی