خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1389 46,000,000 120,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 23,000,000 124,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 23,000,000 260,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 21,500,000 245,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن C5 مدل 2007 50,000,000 190,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1383 22,500,000 260,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 33,000,000 199,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 37,500,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 395,000,000 200 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 توافقی 245,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 51,500,000 87,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 توافقی 175,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 28,300,000 199,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 34,000,000 200 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 42,000,000 153,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 32,000,000 140,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 22,300,000 245,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 33,000,000 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها