خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1381 19,000,000 370,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,500,000 250,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 17,000,000 199,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن New C5 مدل 2009 75,000,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1384 32,000,000 123,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 24,400,000 209,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 26,000,000 280 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 28,500,000 290,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 21,000,000 133,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 28,500,000 92,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1385 31,000,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 31,000,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 توافقی 210,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 53,000,000 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی