خرید خودرو

C Free-IMG

ساینا EX مدل 1396 20,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
ساینا EX مدل 1396 28,200,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ساینا EX مدل 1396 27,600,000 8,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ساینا EX مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

ساینا EX مدل 1396 1,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی