خرید خودرو

C Free-IMG

تویوتا کریسیدا مدل 1992 21,000,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 27,000,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 14,000,000 0 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 15,000,000 0 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 29,000,000 300,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1991 توافقی 1 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 24,000,000 230,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

تویوتا کریسیدا مدل 1992 9,500,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1989 16,000,000 350,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1989 18,500,000 333,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی