خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز E 350 مدل 2003 130,000,000 106,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2007 108,000,000 57,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 190 مدل 1988 55,000,000 182,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز C 200 مدل 2014 198,000,000 43,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 240 مدل 2003 27,000,000 340,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2003 62,000,000 315,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1991 46,000,000 243,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1991 46,000,000 243,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1975 16,000,000 666,666 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1975 16,000,000 666,666 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1983 16,800,000 266,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1982 16,300,000 144,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
بنز E 280 مدل 2007 توافقی 64,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 240 مدل 2003 57,000,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2003 معاوضه براساس قیمت 195,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز مدل 1989 69,000,000 49,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1980 25,000,000 400 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها