خرید خودرو

C Free-IMG

بسترن B50 مدل 1393 48,000,000 120,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50 مدل 1394 60,000,000 35,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 59,500,000 61,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 67,000,000 16,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 67,500,000 38,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 71,800,000 22,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 61,800,000 80 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 68,000,000 12,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 68,500,000 24,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 65,000,000 37,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 68,500,000 15,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

بسترن B50 مدل 1393 57,900,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1395 73,000,000 6,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 72,000,000 12,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 67,000,000 34,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک