خرید خودرو

C Free-IMG

ایسوزو تروپر مدل 2010 100,000,000 800,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ایسوزو مدل 2013 110,000,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ایسوزو وانت مدل 2005 57,000,000 175 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ایسوزو D-MAX مدل 1394 147,000,000 5,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ایسوزو تروپر مدل 2006 75,000,000 533,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

ایسوزو وانت مدل 2008 42,000,000 310,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
ایسوزو مدل 2009 79,000,000 330,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
ایسوزو وانت مدل 2008 توافقی 290,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
ایسوزو وانت مدل 2008 توافقی 290,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
ایسوزو وانت مدل 2009 توافقی 280,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
ایسوزو مدل 2006 63,000,000 850 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی