خرید خودرو

C Free-IMG

اتوبوس مدل 1372 25,000,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
اتوبوس مونتاژ مدل 1381 119,000,000 155,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
اتوبوس وارداتی مدل 160,000,000 200,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
اتوبوس مونتاژ مدل 1359 17,000,000 10,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
اتوبوس مونتاژ مدل 1363 21,000,000 100,000 کیلومتر ، مسی ، گیربکس دستی