خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1385 19,500,000 170 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 33,000,000 230,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 36,000,000 212,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1389 49,500,000 56,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 20,500,000 370,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 30,600,000 256,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 24,000,000 180,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 19,000,000 370,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,500,000 250,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی