خرید خودرو

C Free-IMG

بنز C 240 مدل 2002 100,000,000 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 240 مدل 2003 63,000,000 350,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 240 مدل 2003 27,000,000 340,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2003 62,000,000 315,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2003 57,000,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2003 معاوضه براساس قیمت 195,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

بنز C 240 مدل 2003 75,000,000 195,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی