خرید خودرو

C Free-IMG

کیا سراتو 2000 مدل 2011 81,000,000 135,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 143,000,000 8,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2010 70,000,000 100,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2008 61,000,000 49,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2008 55,000,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2015 118,000,000 11,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 توافقی صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 توافقی صفر کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 152,000,000 صفر کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 152,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 152,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2017 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

کیا سراتو 2000 مدل 2017 1,111,111 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2016 84,000,000 26,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 مدل 2008 56,000,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک