خرید خودرو

C Free-IMG

چانگان CS35 مدل 2016 67,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان ایدو مدل 2015 61,000,000 10,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان ایدو مدل 2015 62,000,000 38,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان ایدو مدل 2015 61,500,000 38,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2016 66,800,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

چانگان CS35 مدل 2017 68,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2013 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2015 توافقی 10,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان ایدو مدل 2015 63,500,000 10,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2016 67,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2016 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
چانگان CS35 مدل 2016 66,500,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2016 حواله صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

G Sold-Free-IMG

چانگان ایدو مدل 2015 58,000,000 18,360 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک