خرید خودرو

A Featured-IMG

لیفان 620 1.8 مدل 1393 30,500,000 55,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 27,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

لیفان X50 مدل 1395 47,800,000 44,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1393 45,700,000 17,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 32,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X50 مدل 1395 45,300,000 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان مدل 1395 53,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X50 مدل 1395 50,000,000 14,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X50 مدل 1394 40,700,000 53,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.6 مدل 1390 24,500,000 141,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1395 46,000,000 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 820 مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان مدل 1395 52,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 820 مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X50 مدل 1395 46,500,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 47,000,000 50,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1394 37,000,000 15 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی

صفحه‌ها