خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1384 24,200,000 135,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 25,500,000 193,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 اقساطی 172,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 22,300,000 245,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن C5 مدل 2006 توافقی 16,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1382 22,300,000 240,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 25,000,000 260,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1389 46,500,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 31,000,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 31,000,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 26,000,000 160,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 معاوضه براساس قیمت 250,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 35,000,000 122,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 32,500,000 195,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 35,000,000 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن C5 مدل 2006 58,000,000 250,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1389 37,500,000 107,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 25,000,000 225,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها