خرید خودرو

C Free-IMG

جک جی 5 1.5 مدل 1394 47,500,000 20,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1394 44,500,000 42,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1394 46,500,000 11,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1392 42,000,000 55,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1393 42,500,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 36,000,000 48,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

جک جی 5 1.5 مدل 1393 45,000,000 20,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1394 44,500,000 17,500 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1394 46,500,000 10,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

G Sold-Free-IMG

جک جی 5 1.5 مدل 1394 56,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی