خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز E 350 مدل 2003 130,000,000 106,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2007 108,000,000 57,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1984 38,000,000 180,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز E 190 مدل 1988 55,000,000 182,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز C 350 مدل 2009 209,000,000 59,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 280 مدل 2009 194,000,000 60,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 220 مدل 1973 20,000,000 200,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
بنز E 200 (مونتاژ) مدل 138... 150,000,000 104,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز CLS 500 مدل 2012 575,000,000 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 250 مدل 2015 565,000,000 3,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2011 212,000,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز S 280 مدل 1975 25,000,000 46,600 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
بنز C 180 مدل 2006 81,000,000 220,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز S 500 مدل 2014 430,000,000 68,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 مدل 1990 58,000,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1986 40,000,000 280,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 مدل 2008 145,000,000 144,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها