خرید خودرو

C Free-IMG

بسترن B50F مدل 1394 61,800,000 80 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 68,000,000 12,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 68,500,000 24,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 65,000,000 37,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 68,500,000 15,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

بسترن B50F مدل 1395 73,000,000 6,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 72,000,000 12,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس اتوماتیک
بسترن B50F مدل 1394 67,000,000 34,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک