خرید خودرو

A Featured-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 32,000,000 95,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1385 توافقی 240,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 44,000,000 175,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 28,000,000 112,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 توافقی 59,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 47,000,000 170,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 25,000,000 200,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 25,000,000 200,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 26,000,000 200,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,000,000 170,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,000,000 170,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 توافقی 234,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 41,000,000 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 توافقی 230,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 35,000,000 165,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 35,000,000 165,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 36,000,000 13,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 31,500,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها