خرید خودرو

A Featured-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 32,000,000 95,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1384 29,200,000 138,600 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 29,000,000 184,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 20,000,000 430,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 35,000,000 278,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 توافقی 140,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 41,000,000 220,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 38,500,000 124,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 28,000,000 150,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1389 46,000,000 120,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 40,000,000 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 23,000,000 124,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 23,000,000 260,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 21,500,000 245,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 22,500,000 260,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 33,000,000 199,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 37,500,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 395,000,000 200 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها