خرید خودرو

C Free-IMG

مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2007 52,000,000 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 75,000,000 80,000 کیلومتر ، مسی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 توافقی 90 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 72,000,000 135,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 59,900,000 100,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 55,500,000 115,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 74,000,000 73,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 توافقی 500,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک