خرید خودرو

A Featured-IMG

لیفان 620 1.8 مدل 1393 35,000,000 42,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 44,000,000 24,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 27,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

لیفان 520 مدل 1389 22,000,000 67,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 520i مدل 1390 18,500,000 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1392 30,500,000 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1395 51,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1395 62,800,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1395 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1395 51,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1391 29,000,000 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1392 34,000,000 57,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 46,500,000 30,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1394 47,700,000 23,500 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
لیفان 820 مدل 1395 85,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 820 مدل 1395 89,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1393 46,000,000 25,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 820 مدل 1395 87,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها