خرید خودرو

C Free-IMG

فولکس واگن گل مدل توافقی 128,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1386 21,000,000 147,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 17,600,000 19,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 17,600,000 19,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 22,800,000 99,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 15,000,000 150,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1389 29,000,000 88,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 18,000,000 160,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1386 17,500,000 143,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1387 18,000,000 155,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 17,000,000 208 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1386 20,500,000 135 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 13,700,000 140,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 19,500,000 178 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

فولکس واگن گل مدل 1389 28,000,000 84,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 17,000,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی