خرید خودرو

C Free-IMG

تویوتا کریسیدا مدل 1992 24,000,000 230,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1991 22,300,000 360,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
تویوتا کریسیدا مدل 1991 15,000,000 325,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1993 22,000,000 480,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 14,500,000 380,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 8,500,000 592 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 اقساطی 460,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1990 25,000,000 222,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 توافقی 450,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1991 11,000,000 360,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1989 22,000,000 190,000 کیلومتر ، طوسی ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 18,000,000 400,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1990 25,500,000 285,000 کیلومتر ، زرشکی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

تویوتا کریسیدا مدل 1989 16,000,000 350,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1989 18,500,000 333,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 25,000,000 280,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1991 41,000,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 28,000,000 280,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها