خرید خودرو

C Free-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1364 27,000,000 100,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1360 توافقی 252,525 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1360 توافقی 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1364 25,000,000 100,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 18,000,000 44,444 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1385 27,000,000 100,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس اتوماتیک