خرید خودرو

C Free-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1364 10,800,000 500,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1365 20,000,000 300,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1369 14,000,000 350,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1364 13,000,000 100,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1360 توافقی 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1364 25,000,000 100,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 18,000,000 44,444 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1385 27,000,000 100,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس اتوماتیک