خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1381 توافقی 136 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 40,000,000 106,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 52,000,000 50,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 40,000,000 140,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 معاوضه براساس قیمت 218,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 28,500,000 190 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 معاوضه براساس قیمت 243,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 42,800,000 130,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,800,000 210,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 27,000,000 138,000 کیلومتر ، طوسی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل توافقی 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 45,000,000 130,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 62,000,000 37,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 21,900,000 206 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 32,000,000 146,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 34,000,000 119,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 توافقی 116 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 29,000,000 250,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها